PH1_Ket qua phan tich nuoc thai

Environment Monitoring Result 1st Quarter 2024 

Kết Quả Quan Trắc Môi Trường Quý 4 2023


Chính sách Paiho 2023


Công khai Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Dựa trên các yêu cầu pháp luật hiện hành. Công ty TNHH Việt Nam Paiho xin công khai Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, xin vui lòng truy cập vào đường dẫn bên dưới để xem chi tiết báo cáo.

https://drive.google.com/drive/folders/1Ymy11gCqflLlKyfonlur5ePEvLW-oiz5?usp=drive_link

Trân trọng